K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Štvrtý mobilný operátor chce využívať národný roaming od januára 2015

Spoločnosť SWAN, a.s. sa obrátila na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb so žiadosťou o podporu pri napĺňaní povinností operátorov poskytnúť národný roaming. Tieto povinnosti sú zakotvené v individuálnych povoleniach na používanie frekvencií, ktoré boli pridelené mobilným operátorom v aukcii. 

Povinnosť poskytnúť službu národného roamingu štvrtému mobilnému operátorovi bola súčasťou podmienok aukcie v roku 2013. Po úspešnej účasti v aukcii a pridelení licencie sa spoločnosť SWAN stala štvrtým mobilným operátorom. 

Právo na službu národného roamingu vzniká štvrtému operátorovi pri dosiahnutí pokrytia  aspoň 20 percent populácie Slovenskej republiky. Spoločnosť SWAN plánuje splniť túto licenčnú podmienku v decembri 2014.

Záväzky vyplývajúce pre mobilných operátorov z ich individuálnych povolení 

Držiteľ individuálneho povolenia je povinný poskytnúť oprávneným záujemcom o národný roaming do 31. 12. 2018 národný roaming na siete používajúce frekvencie vo frekvenčných pásmach 900 MHz a 1800 MHz. 
Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, držiteľ individuálneho povolenia je povinný začať poskytovanie služieb prístupu k sieti na základe svojho záväzku národného roamingu pre každého oprávneného záujemcu o národný roaming, a to najneskôr ku dňu, kedy dôjde k splneniu nasledujúcej podmienky:

  • oprávnený záujemca o národný roaming prostredníctvom frekvencií, ktoré mu budú pridelené po dni vyhlásenia výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie vo frekvenčných pásmach 800MHz a/alebo 1800 MHz pokryje aspoň 20 % populácie Slovenskej republiky. 

Spoločnosť SWAN, a.s. získala v tendri licenciu na 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz a v súčasnosti buduje plnohodnotnú mobilnú 4G sieť a profesionálne zázemie pre ponuku služieb 4G. Celkovo plánuje SWAN do projektu mobilného operátora investovať až 100 miliónov EUR.