K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

V spoločnosti SWAN, a.s. si vysoko vážime dôveru Vás, našich zákazníkov, dodávateľov a ďalších osôb, ktoré s nami komunikujú, a dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získavame, vrátane, okrem iného, osobných údajov (t. j. informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, teda fyzickej osoby).

Spoločnosť SWAN, a.s. považuje informačnú bezpečnosť a ochranu informácií za dôležitú súčasť svojho fungovania a kľúčový pilier, na ktorom stojí dôvera našich zákazníkov. Preto dbáme na to, aby sme informácie v našich systémoch dôsledne chránili, analyzujeme riziká a prijímame opatrenia na ich zabezpečenie.

Naša informačná bezpečnosť je postavená na základe integrovaného systému riadenia celej spoločnosti, vybudovaného v súlade so štandardmi ISO 9001 (riadenie kvality), ISO 14001 (riadenie ochrany životného prostredia) a ISO 27001 (riadenie informačnej bezpečnosti), ktorý priebežne zlepšujeme a preskúmavame, vrátane každoročných auditov vykonávaných renomovanou spoločnosťou TÜV SÜD. Sme hrdí na to, že naša spoločnosť je držiteľom certifikátov, osvedčujúcich súlad našich systémov riadenia s uvedenými štandardmi.

Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä:

- Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám pomôžu objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s poskytovaním našich služieb, používaním našich webových stránok alebo iných kontaktných formulárov a aktivít zhromažďujeme a ako takéto informácie spracovávame.

Spoločnosť SWAN, a.s. spracúva rôzne kategórie osobných údajov Účastníkov a svojich dodávateľov. Informácie o Spoločnosti, kategóriách osobných údajov, spôsoboch a lehotách ich spracúvania nájdete na odkazoch nižšie:

Identifikačné a Kontaktné údaje Spoločnosti, pojmy použité v zásadách o ochrane osobných údajov, všeobecné informácie:

Identifikačné a kontaktné údaje, pojmy, všeobecné informácie

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy alebo už máte aktívnu službu

Poučenie o spracúvaní Osobných údajov pred uzatvorením zmluvy Fix

Poučenie o spracúvaní Osobných údajov pred uzatvorením zmluvy Mob

Zásady ochrany Osobných údajov Účastníkov

Údaje získané na základe súhlasu

Marketingový súhlas

Ak ste kontaktnou osobou Účastníka alebo Dodávateľa:

Zásady ochrany Osobných údajov kontaktných osôb

Ak ste návštevníkom predajného miesta, sídla Spoločností, webového sídla Spoločností na www.4ka.sk, www.swan.sk alebo profilu Spoločností na sociálnych sieťach:

Zásady ochrany Osobných údajov, návštev na webe

Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu:

Poučenie o spracúvaní Osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Zásady ochrany Osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Kategórie príjemcov osobných údajov a poskytovanie osobných údajov tretím stranám:

Kategórie príjemcov osobných údajov a tretie strany

Vaše práva, ktoré si môžete uplatniť pri spracúvaní údajov:

Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne kedykoľvek meniť tieto Zásady.

Všetky dotknuté osoby berú na vedomie, že v prípade zmeny alebo doplnenia týchto Zásad Prevádzkovateľ oznámi takúto zmenu zverejnením nových Zásad na Webovom sídle.

Ak sa niektoré ustanovenie Zásad stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Pravidlách pri zachovaní právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.