Výhody faktúry za SLOBODU s mobilom

Jednoduchý sprievodca faktúrou pre paušály SLOBODA spolu s mobilom.

 
Služby na faktúru bez starostí

 

Ak máte aktívny paušál SLOBODA alebo paušál SLOBODA S MOBILOM na faktúru s pravidelnými

mesačnými platbami za služby alebo telefón, vaša úhrada je realizovaná prostredníctvom mesačnej faktúry,

ktorú vám vystavíme vždy po ukončení vášho fakturačného obdobia, t.j. vždy na konci mesiaca a má tieto

výhody:

 

Súčasťou faktúry je podrobný výpis využitých služieb

Slúži ako plnohodnotný daňový doklad

Elektronickú faktúru posielame bezpečne zašifrovanú

Jednoduchý prístup k faktúram v portáli Moja zóna a appke Moja 4ka

 
Vašu faktúru môžete uhradiť troma spôsobmi
Automaticky zo svojej platobnej karty
nastavením automatickej úhrady platenia
faktúr priamo v Mojej zóne
Jednorazovo zaplatením
prostredníctvom platobných brán
(Tatra Pay, SporoPay...)
Osobne, hotovosťou alebo platobnou
kartou
priamo na predajnom mieste
Smartshop, Mobilonline
 
Vysvetlenie faktúry

 

Chceme, aby boli pre našich zákazníkov faktúry prehľadné. Preto sme pre vás pripravili najčastejšie položky,

jednoduché vysvetlivky a podrobné znázornenie, ktoré sa vo vašej faktúre môžu vyskytnúť,

aby ste sa mohli v nej ľahko orientovať.

 

 

Číslo Názov prvku faktúry Vysvetlenie
1 Základné informácie o SWAN , a.s. SWAN , a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35 680 202, IČ DPH: SK2020324317, DIČ: 2020324317, Zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 2958/B, č. účtu IBAN SK05 1100 0000 0029
2 Číslo faktúry Každá faktúra má svoje jedinečné číslo začínajúce daným rokom. Slúži na jednoduché identifikovanie a priradenie platieb.
3 Identifikačné údaje účastníka Základné fakturačné údaje zákazníka ako: meno, ulica, PSČ, obec a krajina.
4 Číslo zákazníckeho účtu Zákazníkovi voči danému účtu vystavujeme faktúry a prijímame platby. Je kľúčové pre správne priradenie prijatej platby od zákazníka.
5 Dátum dodania Dátum dodania služby (spravidla posledný deň v mesiaci)
6 Dátum vystavenia Konkrétny deň, kedy Vám bola faktúra vystavená.
7 Fakturačné obdobie Časové obdobie, za ktoré vám bola/je faktúra vystavená.
8 Údaje na úhradu Zahŕňajú údaje ako suma celkom, dátum splatnosti a variabilný symbol/ č. zákazníckeho účtu.
9 Suma celkom Celková čiastka, ktorú je potrebné uhradiť k danému zákazníckemu účtu v deň vystavenia faktúry.
10 Dátum splatnosti Určený dátum, do ktorého treba danú faktúru uhradiť, ak sa tak nestane, zákazník bude začlenený do vymáhacieho procesu a budú mu účtované súvisiace poplatky v zmysle Cenníka.
11 Variabilný symbol/č. zák. účtu Treba zadať pri platení vašej faktúry v tvare vášho č. zákazníckeho účtu, aby sme vedeli platbu priradiť.
12 Súhrn poskytnutých služieb Predstavuje súhrn všetkých účtovaných služieb a poplatkov podľa jednotlivých kategórií.
13 Mesačné a iné poplatky Obsahuje všetky vaše mesačné poplatky, ktoré sa vám automaticky obnovujú každý mesiac, ako sú napríklad paušály, dátové balíčky, splátky telefónov a pod.
14 Hlasové služby Celková suma za vaše prevolané minúty v daný fakturačný mesiac.
15 SMS služby Celková suma za odoslané SMS-ky v daný fakturačný mesiac.
16 Iné poplatky / zľavy Celková suma za iné poplatky / zľavy, ktoré ste v daný fakturačný mesiac využili.
17 Dátové služby Celková suma za spotrebované dátové služby navyše v daný fakturačný mesiac.
18 Platby cez SMS Celková suma za platby SMS-kou v daný fakturačný mesiac (napr. cestovné lístky a pod.)
19 Prvky mobilnej zábavy Poplatky za využitie prémiových SMS služieb.
20 Jednorázové a iné poplatky/zľavy Obsahuje všetky vaše mesačné poplatky, ktoré treba doplatiť z dôvodu neplatenia a/alebo zneužitia služieb.
21 Celkom Celková suma za poskytnuté služby
22 Neuhradené faktúry a nepriradené platby Faktúry, u ktorých neevidujeme plnú úhradu a prijaté platby, ktoré sme zatiaľ nepriradili ku konkrétnej faktúre.
23 Sumarizácia DPH Slúži na daňové účely.
24 Základné dane - DPH - 20% Zobrazuje základ dane zo sumy, ktorú je potrebné vami uhradiť.
25 Mimo režimu DPH Zobrazuje osobitnú úpravu uplatňovania dane.
Číslo Názov prvku faktúry Vysvetlenie
1 Prehľad poskytnutých služieb k tel. číslu Telefónne číslo zákazníka, ku ktorému sú pridelené nasledujúce poplatky/zľavy za naše služby za dané obdobie.
2 Fakturačné obdobie Dané obdobie, za ktoré vám bola/je faktúra vystavená.
3 Mesačné a iné poplatky/zľavy Obsahuje mesačné poplatky za fakturačné obdobie za vami vybrané paušály, spotrebované služby a mobilný telefón.
4 Jednotková cena s DPH Jednotková cena s DPH za služby a produkty.
5 Počet Počet poslaných SMS, prevolaných minút, prenesených MB (alebo GB) dát za faktúračné obdobie.
6 Suma bez DPH Celková suma bez DPH za službu /produkt.
7 Sadzba DPH Sazba DPH pre danú službu/produkt.
8 Suma DPH Daň z pridanej hodnoty pre danú službu/produkt.
9 Suma s DPH Celková faktúrovaná suma pre danú službu/produkt vrátane DPH.
10 Iné poplatky / zľavy Ďaľšie poplatky, prípadne zľavy, ktoré ste za dané fakturačné obdobie z našich služieb a/alebo produktov využili, napr. dátový balík GIGA, zľava na telefón a pod.
11 Spotrebované služby z paušálov a balíkov Spotrebované služby, ktoré boli zahrnuté v zakúpených paušáloch/balíčkoch.
12 SMS Služby Počet spotrebovaných SMS služieb z predplatených paušálov/balíčkov.
13 SMS do mobil. sietí SR Počet zaslaných SMS do mobilných sietí v SR.
14 SMS do siete 4ka Počet zaslaných SMS do našej siete 4ka.
15 Hlasové služby Celkový prevolaný čas z predplatených paušálov/balíčkov.
16 Volania do siete 4ka Celkový prevolaný čas do našej siete 4ka.
17 Volania na mob. siete SR Celkový prevolaný čas do mobilných sietí v SR.
18 Volania pevné siete SR Celkový prevolaný čas do pevných sietí v SR.
19 Volania z balíka do Z1 Celkový prevolaný čas do Zóny 1.
20 Dátové služby Spotrebované dáta z predplatených paušálov/balíčkov.
21 Dáta z balíka/paušálu Počet využitých dát z dátového balíka alebo paušálu.
22 Dáta z balíka/paušálu NR Počet využitých dát z dátového balíka alebo paušálu v národnom roamingu.
23 Spotrebované služby nad rámec paušálov a balíkov Sumarizácie služieb využitých nad rámec predplatených paušálov a balíkov z predošlého bodu 11.
24 SMS Služby Spoplatnené SMS služby.
25 SMS do mobil. Sietí SR Počet a cena zaslaných SMS do mobilných sietí v SR.
26 SMS do siete 4ka Počet a cena zaslaných SMS do našej siete 4ka.
27 Hlasové stužby Spoplatnené hlasové služby
28 Volania do siete 4ka Celkový prevolaný čas a cena volaní do našej siete 4ka po tretej minúte zadarmo.
29 Volania na mob. siete SR Celkový prevolaný čas a cena volaní do mobilných sietí v SR.
30 Volania pevné siete SR Celkový prevolaný čas a cena volaní do pevných sietí v SR.
31 Volania z balíka do Z1 Celkový prevolaný čas a cena volaní do Zóny 2
32 Dátové služby Spoplatnené dátové služby
33 Dáta v SR na 4ka.sk Prenesené dáta a účtovaná cena na 4ka.sk
34 Prenos dát v Z1 Prenesené dáta a účtovaná cena v zóne 1
35 Platby cez SMS Využité platby cez SMS a darcovské SMS.
36 MHD SMS lístok Počet a spoplatnenie pre konkrétny typ služby
37 SMS - Azet Pokec Plus Počet a spoplatnenie pre konkrétny typ služby
38 Služby mobilnej zábavy Využité prémiové SMS služby (služby so zvýšenou tarifikáciou).
39 Prémiové SMS služby Počet a spoplatnenie pre konkrétny typ služby
40 Spotreba tento mesiac Celková spotreba služieb, z paušálov, balíkov a aj využitých nad ich rámec pre dané
41 Počet minút Celkový počet využitých minút za daný mesiac.
42 Počet SMS Celkový počet využitých SMS za daný mesiac.
43 Počet GB Celkový počet využitých GB za daný mesiac.
44 Cena spolu Faktúrovaná suma za celý mesiac pre dané telefónne číslo
45 Ostatné jednorazové poplatky/zľavy Zobrazenie ostatných poplatkov.
46 Vystavenie upomienky (na položku sa nevzťahuje DPH) Poplatok za nedodržanie termínu splatnosti faktúry v tvare vystavenia upomienky.
47 Poplatok za obmedzenie služieb z dôvodu neplatenia Poplatok za obmedzenie služieb z dôvodu neplatenia faktúry.
48 Poplatok za odpojenie zo strany Podniku z dôvodu neplatenia a/alebo zneužitia služieb Poplatok za za odpojenie zákazníka z dôvodu neplatenia a/alebo zneužitia služieb.
49 Celkom Celková suma za ostatné jednorázové poplatky/zľavy.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.