K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Od 1.10.2019 je naším zákazníkom pri dobíjaní kreditu a kúpe SIM karty so štartovacím kreditom  vydávaný Doklad o prijatí platby. S ohľadom na ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty tento doklad nie je možné použiť na účely odpočtu DPH.

Daňový doklad v zmysle zákona o dani z príjmov, tj. „súhrnnú faktúru zo spotreby“, vyhotoví spoločnosť SWAN, a. s., právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, pri spotrebovaní kreditu na úhradu ceny využitých elektronických komunikačných služieb, a to vo forme súhrnnej faktúry za zúčtovacie obdobie kalendárny mesiac, vždy do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Daňový doklad bude sprístupnený na webovom portáli spoločnosti, v ktorom je k dispozícii aj história dokladov.

Spoločnosť SWAN, a. s., vydáva daňový doklad, t.j. „súhrnnú faktúru zo spotreby“ zdaniteľným osobám, t.j. nie je vydávaný pre fyzické osoby - nepodnikateľov. Daňový doklad neobsahuje fakturáciu služieb poskytovaných tretími stranami, napr. partnerskými poskytovateľmi prémiových a SMS služieb (SMS lístky, SMS parkovné, SMS poistenie a pod.) Daňový doklad za prémiové služby vydáva predmetný poskytovateľ služby.

Daňové doklady vydané do 30.9.2019 ostávajú v platnosti a sú k dispozícii ako doposiaľ na zákazníckom portáli Moja zóna, vrátane histórie.

Služba súhrnnej faktúry v Mojej zóne, ktorá zákazníkom poskytovala daňový doklad za dobitia, je k 30.9.2019 zrušená. Posledná faktúra tohto typu (za dobitie) bude vygenerovaná za mesiac september 2019. História vystavených Súhrnných faktúr za dobitia ostáva v Mojej zóne k dispozícii.


Konkrétny príklad:
Do 30.9.2019 si podnikateľ v účtovníctve registroval daňový doklad za dobitie kreditu, ktorý bol vystavený po zakúpení kreditu. Suma na daňovom doklade sa zhodovala s výškou dobitia kreditu (ak bolo realizované dobite kreditu v sume 4 €, daňový doklad bol tiež vystavený v sume 4 €).

Od 1.10.2019 je zdaniteľným osobám vystavený daňový doklad pri dodaní služby, tj. pri spotrebe kreditu na úhradu  ceny využitých telekomunikačných služieb, len z uskutočnenej spotreby kreditu v príslušnom mesiaci, v ktorom k spotrebe došlo a z tohto spotrebovaného kreditu sa vypočíta daň. Zúčtovacie obdobie je vždy kalendárny mesiac. Ak si podnikateľ v rámci mesiaca zakúpil kredit v sume 20 € a spotreboval z neho v danom mesiaci 10 € (s DPH), daňový doklad za príslušné obdobie bude vystavený v sume 10 € (s DPH).


Do spotreby kreditu sa pre výpočet faktúry a DPH od 1.10.2019 nezapočítava:

1. tzv. bonusový kredit
2. kredit, ktorý bol zakúpený do 30.9.2019 (daňový doklad už bol vystavený)
3. spotreba kreditu za prémiové SMS služby, ktorých poskytovateľom je tretia strana. O vystavenie daňového dokladu za tieto služby môžete požiadať na webovom sídle príslušného partnerského poskytovateľa SMS služieb

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Pri kúpe predplatených služieb, dobití kreditu alebo aktivácii služieb, vám bude vystavené potvrdenie o prijatí platby, ktoré slúži ako doklad o zakúpení kreditu bez odvedenia DPH, a to v súlade s platnou daňovou legislatívou.

Doklad o úhrade ceny za zakúpený mobilný telefón (blok z registračnej pokladne) je plnohodnotným daňovým dokladom vo vzťahu k predanému tovaru.

Potvrdenie o prijatí platby je dokladom vydávaným pri dobití kreditu alebo pri kúpe SIM karty so štartovacím kreditom a nie je daňovým dokladom.

Pre fyzické osoby – nepodnikateľov je potvrdenie o prijatí platby postačujúcim dokladom v súlade s daňovou legislatívou SR. Právnické osoby a Fyzické osoby – podnikatelia, môžu získať daňový doklad „faktúru za dodanú službu“ za príslušné zúčtovacie obdobie na portáli www.4ka.sk/moja-zona/biznis od novembra 2019.

Prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a prístupový kód) boli zaslané formou doporučeného listu na aktuálnu sídelnú adresu zákazníka (t.j. na adresu firmy/podnikateľa). Do Biznis zóny sa prvý krát môžete prihlásiť výlučne cez jedinečné prihlasovacie údaje uvedené v liste. Pri prvom prihlásení je zároveň povinná zmena prístupového kódu na nový, ktorý Vám trvale slúži na ďalšie prihlásenia do Biznis zóny.

Prihlasovacia stránka do Biznis zóny a Mojej zóny je zhodná. Pre prístup do Mojej zóny je potrebné zadať prihlasovacie údaje z Mojej zóny (Vami zadaný email a heslo) a pre prístup do Biznis zóny je potrebné použiť prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a prístupový kód), ktoré boli zaslané formou doporučeného listu na aktuálnu adresu zákazníka (sídlo firmy/podnikateľa).

Daňový doklad o zakúpení predplatených služieb, dobití kreditu alebo aktivácii služieb do 30.9.2019 ste získali pri kúpe. Pokiaľ ste realizovali dobitie kreditu do 30.9.2019 cez platobný terminál spoločností AXA a MPaS na vybraných predajných miestach, daňový doklad je možné získať na stránke www.4ka.sk/dd.

Súhrnná faktúra v Mojej zóne je faktúra za kúpu preplatenej služby, ktorá sa od 1.10.2019 nevydáva. Od 01.10.2019 spoločnosť SWAN, a. s., vydáva daňový doklad pri dodaní službym, teda za uskutočnenú spotrebu kreditu. Pri kúpe kreditu bude vydávané potvrdenie o prijatí platby. Posledná súhrnná faktúra za dobitie bude vygenerovaná za obdobie September 2019.  História daňových dokladov za kúpu predplatených služieb do 30.9.2019 zostáva používateľom Mojej zóny naďalej k dispozícii. Prvá faktúra za dodanú službu, t.j. za spotrebu kreditu na úhradu ceny telekomunikačnej služby, bude vystavená za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019.

Nákup z kreditu podľa Cenníka znamená aktiváciu predplatených služieb 4ky za príslušné zúčtovacie obdobie, napr. balík GIGA, Denné Nekonečno, paušál SLOBODA (a iné), ktoré sú uvedené v Cenníku služieb 4ky.

Suma na faktúre je nižšia z dôvodu, že do faktúry bol započítaný iba kredit zakúpený po dátume 1.10.2019. Časť ceny nákupu služby bola použitá z kreditu zakúpeného do 30.9.2019, alebo z bonusového kreditu.

Daňový doklad o zakúpení predplatených služieb do 30.9.2019 ste získali pri jeho nákupe v danom čase, z dôvodu čoho nesmie byť zaúčtovaný duplicitne.

Pri nákupe cez e-shop ste získali v rámci zvýhodnenej ponuky zľavu v sume 4 €, čo sa prejavilo znížením celkovej sumy faktúry. Kredit 4 €, ktorý sa na SIM karte nachádza, bude do faktúry započítaný až po jeho spotrebe za príslušné zúčtovacie obdobie. 

Odpoveď: Faktúra Vám nebola vygenerovaná z dôvodu, že nedošlo k žiadnej spotrebe kreditu zakúpeného po 1.10.2019, alebo vaša spotreba z kreditu zakúpeného po 1.10.2019 nedosiahla dostatočnú výšku, relevantnú pre vygenerovanie faktúry a odpočet DPH.

Dobíjací kupón zakúpený do 30.9.2019 nestratil platnosť, plnohodnotný daňový doklad za úhradu kupónu ste získali pri jeho kúpe zrealizovanej do 30.9.2019.