Grantový program

4ka podporuje mladých

Zabojuj o grant na svoju tvorbu

 

 

Sme mladý mobilný operátor „4ka“, ktorého prevádzkuje obchodná spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom
Landererova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 35 680 202 (ďalej len ako „SWAN, a.s.“) a vždy sme mali blízko
k mladým. Preto vyhlasujeme prvý ročník grantového programu SLOBODA pre MLADÝCH (ďalej len ako
„Grantový program“), ktorého cieľom je podpora mladých slovenských umelcov.


Cieľ grantového programu:
Cieľom Grantového programu je podporiť mladých slovenských umelcov vo veku max. do 26 rokov
(vrátane) v ich ďalšej tvorbe. Počas prvého ročníka Grantového programu špecificky v oblasti
modernej, populárnej hudby. Grant môžu víťazi využiť na vytvorenie hudobného videoklipu či
zorganizovanie alebo nahratie hudobného vystúpenia alebo koncertu/siete koncertov.

 

Výška poskytnutých grantov:
V rámci prvého ročníka Grantového programu pre kalendárny rok 2024 spoločnosť SWAN, a.s., rozdelí
celkovú sumu vo 16 000,- eur (slovom šestnásťtisíc eur). Celovú sumu uvedenú v predchádzajúcej vete
rozdelí na 4 granty, každý v rovnakej vo výške 4 000,- eur (slovom štyritisíc eur) pre jedného žiadateľa
- umelca.


Oprávnený žiadateľ:
O grant môže požiadať len fyzická osoba, ktorá je:
- občanom SR
- ku dňu uzavretia Grantového programu, t.j. ku dňu 1.12.2024 nedosiahne vek 26 rokov,
- v prípade, ak grant využije na svoju tvorbu hudobná skupina alebo umelecký kolektív (ďalej
len ako „umelecký kolektív“), žiadateľom a osobou zodpovednou vo vzťahu k spoločnosti
SWAN, a.s. je fyzická osoba uvedená v online prihláške, ktorá spĺňa hore uvedené podmienky;
v takomto prípade žiadateľ – fyzická osoba – predloží súhlasné stanoviská ostatných členov
umeleckého kolektívu,
- každý žiadateľ sa môže do grantového programu zapojiť len raz, a to aj v prípade, ak sa o grant
uchádza ako interpret – jednotlivec alebo člen umeleckého kolektívu,
- uchádzač o grant sa musí preukázať min. 2 doteraz vytvorenými hudobnými dielami verejne
publikovanými napr. online na svojej webstránke, alebo on-line platformách určených na
publikovanie hudobných diel (napr. Spotify, YouTube a pod.) alebo na sociálnych sieťach
(Facebook, Twitter, a pod.) alebo inými off-line spôsobom (napr. vydané CD).


Na čo je možné použiť grant (oprávnené náklady):
- grant je možné použiť na financovanie akýchkoľvek nákladov na tvorbu audiovizuálnohudobného diela (hudobný videoklip), vrátane prenájmu záznamovej techniky či priestorov,
honorárov tvorcov, strihovej práce, cestovných nákladov a pod.
- grant je možné využiť aj na zorganizovanie hudobného predstavenia, napr. koncert, šnúry
koncertov a pod., za podmienky, že z týchto hudobných predstavenísú zároveň vyhotovované
audiovizuálne záznamy a/alebo sú tiež online vysielané na vopred komunikovanej platforme.


Na čo NIE je možné použiť grant (oprávnené náklady):
- tvorba iného, ako audiovizuálno-hudobného umeleckého diela,
- nákup hudobných nástrojov,
- honoráre a iné náklady, ktoré nie sú priamo spojené s vytvorením audiovizuálno-hudobného
diela, na ktoré bol udelený grant.
Časové rámce Grantového programu
26.6.2024  vyhlásenie Grantového programu
31.8.2024  ukončenie zberu prihlášok do Grantového programu
1.9. - 15.9.2024  vyhodnotenie prihlásených projektov spoločnosťou SWAN, a.s.
16.9. – 15.11.2024  verejné hlasovanie na webovom sídle 4ka.sk
1.12.2024  vyhlásenie výsledkov verejného hlasovania
1.1. – 31.6.2024  časový rámec na tvorbu ocenených projektov
1.7.2025  odovzdanie hotového audiovizuálno-hudobného diela komisii vytvorenej
spoločnosťou SWAN, a.s.
Leto/Jeseň 2025 verejná prezentácia vytvorených audiovizuálno-hudobných diel.


Posudzovanie prihlásených projektov a postavenie grantovej komisie:
Grantová komisia zostavená spoločnosťou SWAN, a.s. bude v prvom kole Grantového programu
posudzovať formálnu stránku prihlásených projektov a je oprávnená vylúčiť z Grantového programu
prihlášky, ak:
• Žiadosť o grant je predložená neoprávneným subjektom.
• Žiadateľ nedodržal termín uzávierky.
• Žiadateľ neúplne vyplnil žiadosť o grant.
• Projekt nespĺňa tematické zameranie alebo princípy Grantového programu.
• Projekt bol navrhnutý s nejasným účelom.
• audiovizuálno-hudobné dielo, ktoré interpret predkladá ako súčasť projekt, je vulgárne,
urážlivé, porušuje zákony SR alebo dobré mravy.
Grantová komisia na základe hlasovania jej členov posunie do následného verejného hlasovania max.
16 projektov. Do ďalšieho výberu a hlasovanie verejnosťou už grantová komisia nemôže zasahovať.


Verejné hlasovanie:
Verejné hlasovanie prebieha na webovom sídle 4ka.sk, na podstránke venovanej tomuto Grantovému
programu. Každý zo súťažiacich má rovnaký priestor na prezentáciu, pričom je na jeho vôli v akom
rozsahu tento priestor využije. Spoločnosť SWAN, a.s.si vyhradzuje právo vylúčiť z hlasovania tie hlasy,
pri ktorých vzniklo dôvodné podozrenie, že nejde o autentické, ale strojové hlasovanie. Spoločnosť
SWAN, a.s. uverejní na svojom webovom sídle pravidlá hlasovania súbežne so spustením verejného
hlasovania.


Víťazní uchádzači:
Víťazmi Grantového programu budú tí štyria uchádzači, ktorí vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší
počet hlasov. Každý zo štyroch víťazných uchádzačov (ďalej len ako „víťazný uchádzač“) má povinnosť
v období odo dňa 1.12.2024 do dňa 15.12.2024 uzavrieť so spoločnosťou SWAN, a.s.zmluvu o poskytnutí
príspevku. V prípade, ak víťazný uchádzač nie je schopný alebo ochotný takúto zmluvu o poskytnutí
príspevku podpísať, má spoločnosť SWAN, a.s. právo grant poskytnúť súťažiacemu, ktorí sa umiestnil
v hlasovaní na piatom a následne aj na nižších miestach.


Konzultácie:
V prípad nejasností je možné požiadať o upresnenie alebo konzultáciu emailom na adrese
pavel.durik@swan.sk.

 

 

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.