/media/docs/Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_4G_INTERNET_v1.0_1_7_2016.pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb 4G INTERNET v1.0 - 4ka

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 4G INTERNET v1.0